Przepisy prawne

Najczęściej zadawane pytania:
1. Przepisy prawne
2. Kto musi mieć kasę fiskalnę od 2011r.?
3. Szczególne czynności zwalniające z obowiązku ewidencjonowania
4. Limity przy instalacji kas oraz termin wygaśnięcia zwolnienia od 2011r.
5. Termin wygaśnięcia dotychczasowych zwolnień
6. W jaki sposób wyliczyć limit?
7. Zwrot za zakup kasy fiskalnej
8. Co zrobić, żeby otrzymać zwrot kwoty wydanej na zakup kasy?
9. Jakie obowiązki ma użytkownik kasy fiskalnej?
10. Co to jest fiskalizacja urządzenia? Czy jest obowiązkowa?
11. Kiedy należy dokonywać przeglądu okresowego kasy fiskalnej?

1. Przepisy prawne
Zagadnienia zwiazane z kasami fiskalnymi (rejestrującymi) oraz z inwentaryzacjami są uregulowane przez:
- Ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54 poz. 535 z późn. zm.),
- Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.07.2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Z 2008, Nr 212, poz. 1338)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2007r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Z 2003, Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.)

wróć na górę

2. Kto musi mieć kasę fiskalnę od 2011r.?
Obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. i dotyczy:
- przedmiotowy m.in.: dla lekarzy, prawników,
- podmiotowy: dla tych, którzy w ubiegłym roku przekroczyli 40 000 zł obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych (dla rozpoczynających działalność w roku bieżącym jest to 20 000 zł obrotu).

wróć na górę

3. Szczególne czynności zwalniające z obowiązku ewidencjonowania

Usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy łącznym spełnieniu warunków:
- każde świadczenie usługi udokumentowane jest fakturą,
- liczba wszystkich usług w poprzednim roku podatkowym jest mniejsza niż 50, liczba odbiorców tych usług jest mniejsza niż 20.
Zapłata za usługę płatna jest w całości przelewem, gdzie w tytule jednoznacznie jest wskazane jakiej transakcji zapłata dotyczy

Rozporządzenie o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej zawiera załącznik, który wymienia czynności, przy których kasa nie musi być stosowana (np. sprzedaż wysyłkowa, lub sprzedaż, za którą zapłata w całości jest realizowana za pośrednictwem banku) - i w tej części zmian w stosunku do stanu obowiązującego w 2010 r nie ma. Oprócz tego załącznik wymienia rodzaje działalności gospodarczych, które nie muszą podlegać rejestracji na kasie.
I tutaj mamy liczne zmiany. Poniższa lista wymienia czynności, które w 2010 roku były zwolnione z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej a od 2011 r temu obowiązkowi będą podlegały:
- magazynowania i przechowywania towarów pozostałe - wyłącznie przechowywanie i dozór mienia - bez względu na to czy podatnik ich świadczenie dokumentuje fakturą VAT,
- przechowalni bagażu na dworcach kolejowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność,
- usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność,
- prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- rzeczoznawstwa, architektoniczne i inżynierskie, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, detektywistyczne i ochroniarskie - bez względu na to czy podatnik ich świadczenie dokumentuje fakturą VAT,
- usługi sprzątania i czyszczenia obiektów,
- sekretarskie i tłumaczenia,
- usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane - bez względu na to czy podatnik ich świadczenie dokumentuje fakturą VAT,
- w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
- związane z rekreacją, kulturą i sportem,
- pogrzebowe i pokrewne,
- świadczone w gospodarstwach domowych.

Uwaga!
Pozbawieni zwolnienia będą także podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

wróć na górę

4. Limity przy instalacji kas oraz termin wyga?nięcia zwolnienia od 2011r.

- 40tys. zł - gdy tę kwotę przekroczy obrót roczny u podatników kontynujących działalność gospodarczą, trzeba zainstalować kasę fiskalną,
- 20tys. zł - gdy tę kwotę przekroczy obrót roczny u podatników rozpoczynających działalność gospodarczą trzeba zainstalować kasę fiskalną.

wróć na górę

5. Termin wygaśnięcia dotychczasowych zwolnień

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie obowiązywać do 30 kwietnia 2011 roku a nie od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia. Po tym terminie zastosowanie będą miały już limity. Czyli, gdy limit w roku poprzednim został przekroczony, lub zostanie przekroczony w trakcie roku 2011 przedsiębiorca będzie miał obowiązek zainstalowania kasy.

Przykład:
Jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi stomatologiczne osiągnął za poprzedni rok (czyli 2010) przychód ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności w kwocie przekraczającej limit (odpowiednio 20 000 - gdy założył działalność w 2010 lub 40 000 zł - gdy prowadził działalność przed 2010), będzie musiał założyć kasę już 1 maja 2011 roku.

wróć na górę

6. W jaki sposób wyliczyć limit?

Do ustalenia limitu brane są pod uwagę tylko przychody otrzymane od osób prywatnych za usługi wykonywane w swoim gabinecie.
Nie są wliczane do limitu przychody z usług wykonywanych w przychodniach/klinikach (gdy przedsiębiorca zawarł kontrakt/umowę z daną placówką i rozliczenia następują między podmiotami na podstawie faktur/rachunków).

wróć na górę

7. Zwrot za zakup kasy fiskalnej

Podatnicy mogą odliczyć od podatku lub otrzymać zwrot kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonej na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Kwota refundacji to 90% ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Również w przypadku podatnika, który zakupi większą liczbę kas (jeśli np. prowadzi działalność w kilku miejscach), odliczenie będzie przysługiwało za każdą z kas. Warunkiem koniecznym do otrzymania refundacji za nieograniczoną liczbę zakupionych urządzeń jest dotrzymanie terminu zgłoszenia, tzn. kasy muszą zostać zgłoszone do właściwego urzędu skarbowego przed dniem rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie. W przypadku kas nie ujętych w pierwszym zgłoszeniu (przed rozpoczęciem ewidencjonowania) ulga nie przysługuje.

Ulgę z tytułu kupna kasy można odliczyć w deklaracji VAT za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie lub za miesiące następujące po tym miesiącu. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie mogą to zrobić w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie lub w rozliczeniu za następne kwartały.

wróć na górę

8. Co zrobić, żeby otrzymać zwrot kwoty wydanej na zakup kasy?

  • być właścicielem kasy,
  • posiadać dowód zapłaty należności za kasę,
  • posiadać kasę z homologacją Ministerstwa Finansów,
  • złożyć oświadczenie o ilości i miejscach instalacji kas,
  • dokonać we właściwym Urzędzie Skarbowym zgłoszenia instalacji kasy do 7 dni od daty jej fiskalizacji.

wróć na górę

9. Co zrobić, żeby otrzymać zwrot kwoty wydanej na zakup kasy?

Prowadząc ewidencję przy zastosowaniu kasy fiskalnej należy:

  • rejestrować na niej każdą sprzedaż i drukować do każdej sprzedaży paragon fiskalny i wydawać go nabywcy;
  • po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, sporządzić raport fiskalny dobowy;
  • sporządzać raporty fiskalne za poszczególne miesiące po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu.

Z posiadaniem urządzenia fiskalnego związany jest obowiązek prowadzenia wpisów w książce kasy rejestrującej. Musi być ona przechowywana w miejscu jej użytkowania i udostępniania na żądanie kontrolujących, a także na żądanie serwisu.
Przedsiębiorcy powinni także weryfikować poprawność pracy kasy (sprawdzając np. czy nazwy towarów i usług zostały prawidłowo zaprogramowane i właściwie przyporządkowane do stawek VAT). O każdej nieprawidłowości należy niezwłocznie powiadomić serwis. Nawet jeśli żadne awarie nie wystąpią, co dwa lata trzeba wykonać przegląd techniczny. Naruszenie tego obowiązku oznacza konieczność zwrotu ulgi.

wróć na górę

10. Co to jest fiskalizacja urządzenia? Czy jest obowiązkowa?

Fiskalizaja jest to operacja polegająca na trwałym przypisaniu numeru NIP podatnika do modułu fiskalnego urządzenia i rozpoczęcia trwałego zapisu sprzedaży z rozbiciem na stawki VAT. Jest dokonywana przez uprawnionego do tego serwisanta. Fiskalizacja jest obowiązkowa i musi być zgłoszona w ciągu 7 dni od instalacji przez podatnika i serwis w Urzędzie Skarbowym właściwym dla podatnika. Od momentu fiskalizacji raporty dobowe, które zawierają dzienną sprzedaż, zapisywane są w pamięci fiskalnej urządzenia.

wróć na górę

11. Kiedy należy dokonywać przeglądu okresowego kasy fiskalnej?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania określa nowe terminy dokonywania obowiązkowych, okresowych przeglądów urządzeń fiskalnych - obecnie muszą być one wykonywane przez właściwy serwis co 24 miesiące (do tej pory co 12 miesięcy). Za dotrzymanie terminu przeglądu odpowiada podatnik - właściciel urządzenia.

wróć na górę

Zaufali nam

Lewiatan

Lewiatan Kujawy Sp. z o.o.
Lewiatan Brda Sp. z o.o.


Systemy zarządzania handlem detalicznym

Kucharscy SC

Niezawodne
kasy fiskalne

Kasy fiskalne Elzab

Kasy fiskalne Novitus

Wagi CAS

Wagi CAS

Kontakt:

SP-Art Handel i Usługi
Piotr Bartczak
tel.: 602-679-428
biuro@sp-art.com.pl

SP-Art poleca:

Kasy fiskalne Elzab Mini

Kasa Elzab Mini: 1090zł
Nowa niższa cena: 990zł


Czytnik kodów kreskowych Voyager MS9520

Voyager MS9520: 620zł
Nowa niższa cena: 440złTester banknotów dors50

Tester DORS50: 74zł
Nowa niższa cena: 64zł

Kontakt Mapa witryny Przepisy prawne

Copyright © SP-Art 2010
Kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi, czytniki kodów kreskowych, oprogramowanie dla handlu, telewizja przemysłowa